SUN Mobile上台 筆者無法攜號轉台事件簿

之前講到筆者會轉用SUN Mobile,本來就滿有期望嘅,但佢地昨日同筆者講張卡無法攜號轉台,因為服務暫停(死人CMHK同筆者講未暫停囉),咁所以呢筆者今日就以張csl. SIM轉上去,預計又要等多3日(唉個合約期唔知開始咗未)Btw到時再測。